15. 07. 2022
   
Písmo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo


 Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce podľa zákona č.346/1990Zb v aktuálnom znení o voľbách do orgánov samosprávy obcí.Funkčné obdobie poslanca obecného zastupiteľstva sú 4 roky.

 

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučitelná s funkciou : 

  • starostu
  • zamestnanca obce v ktorej bol zvolený
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvoleny
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie určí pred voľbami  obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.Aktuálne ma obec Remetské Hámre zložené obecné zastupiteľstvo zo 7 poslanov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce podľa §11 ods.4 zákona č.369/1990Zb o obecnom zriadení.

 

 

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria