15. 07. 2022
   
Písmo

Chránené územia v okolí obce

Chránené územia

 


Severná časť katastra obce Remetské Hámre je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973.Jeho rozlohu spresnili v roku 1999 na 17485 ha.Najcennejšie časti chránenných území v okolí Morského oka boli vyhlásené za prírodné rezervácie :

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vihorlatské vrchy 

Národná prírodná rezervácia Morské oko

Rezervácia bola vyhlásená v roku 1984, jej rozlohu v roku 1988 spresnili na 108,48 ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu.  Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.  Vyhlásená bola na ochranu biologických hodnôt zosuvom zahradeného jazera Morské oko vo Vihorlate, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev typických pre východoslovenské vyvreliny a krajinárskych hodnôt územia.Rezervácia okrem vodnej plochy,kde prebieha urychlený proces prirodzeného starnutia jazera, zaberá aj okolité bukové lesy. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu .Morské oko je zaradené do sústavy NATURA 2000.Jazero sa nachádza sa severne od obce Remetské Hámre  v katastri Remetské Hámre a Vyšná Rybnica. 

Prírodná pamiatka Malé Morské oko  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt malé morské oko 

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 2,0623 ha. Vyhlásená bola na ochranu Vihorlatského jazierka, ktoré reprezentuje určitý vývojový stupeň s možnosťou porovnávania prirodzeného starnutia týchto jazierok v pohorí. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.K Malému Morskému oku vedie turistický chodník z Morského oka.

Prírodná pamiatka Sninský kameň

Územie bolo vyhlásené za chránené v roku 1982.Rozloha je 5,59 ha,z toho predstavujú 1,62 ha skalné plošiny.Podlieha 4.a 5.stupňu ochrany.Sninský kameň sa vypína do výšky 1006 m n.m.Predmetom ochrany sú dva výrazné skalné útvary vo forme plošinového lávového vrcholu (zvyšok lávového prúdu, ktorý sa zvetrávaním zachoval vo forme andezitových brál). Zároveň je významnou lokalitou s biocenózami xerotermnej flóry (napr. endemická kostrava ovčia vihorlatská (Festuca ovina subsp. vihorlatica), ktorá rastie len na Sninskom kameni a nikde inde), v skalných puklinách rastúcich machorastov a viacerých druhov papradí (slezinník severný (Asplenium septentrionale), slezinník červený (Asplenium trichomanes), vudsia skalná (Woodsia ilvensis)), endemických druhov flóry (rozchodník ročný (Sedum annuum)) a iných ohrozených druhov (telekia ozdobná (Telekia speciosa), symbol Vihorlatských vrchov).Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Zemplínske Hámre.Na Sninsky kameň vedie turisticky chodník z Morského oka s pokračovaním na Sninske rybníky.

Prírodná rezervácia Baba pod Vihorlatom

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 37,93 ha. Účelom vyhlásenia je ochrana porastov pralesovitého charakteru s ukážkou mohutných bukov a javorov horských a s masovým výskytom skopolie kránskej. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

Prírodná rezervácia Jedlinka

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 35,04m2. Účelom vyhlásenia je ochrana ihličnatých drevín – jedle a smreka a pralesovitých spoločenstiev bučín, jaseňových javorín, bukových javorín a jedľových bučín s výskytom viacerých ohrozených druhov rastlín a živočíchov vo Vihorlate. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

Prírodná rezervácia Lysák      

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 4,28ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu.Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.Územie predstavuje vzácne teplomilné lesné spoločenstvá bukových dúbrav (dub mnohoplodý a žltkastý) vo vysokej nadmorskej výške 821m. Tiež druhá známa lokalita vzácnej paprade jazyka hadieho vo Vihorlate, výskyt ľalie zlatohlavej, skopolie kranskej. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

Prírodná rezervácia Pod Tŕstím

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 7,40ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.Rezervácia zatiaľ predstavuje jedinú známu lokalitu slatinno-rašelinných spoločenstiev v južnej časti pohoria Vihorlat. Územie je významné z vedecko-výskumného a kultúrno-výchovného hľadiska svojou pôvodnosťou, druhovou diverzitou, výskytom horských a východokarpatských druhov. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

Prírodná rezervácia  Machnatý vrch  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Machnatý vrch

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2006. Rozloha je 3,18 ha. Vyhlásená bola na ochranu rastlinného spoločenstva so vzácnym a ohrozeným zimoľubom okolíkatým (Chimaphila umbellata L.) v kyslých bučinách Vihorlatských vrchov. Je to jedna zo 6 východoslovenských lokalít tohto druhu. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa východne od obce Remetské Hámre na druhej strane potoka Okna(blízko futbalového ihriska),v katastri obce Vyšná Rybnica.

 

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria