15. 07. 2022
   
Písmo

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

 

Ing.Pavol Leiner


Kontakt:
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Telefón:056/6595236


Postavenie hlavného kontrolóra:
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné  zastupiteľstvo, funkčné obdobie je šesť rokov

Rozsah kontrolnej činnosti:
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha: 

  • obecný úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúceho sa tohto majetku
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria