15. 07. 2022
   
Písmo

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

   

Vybavuje : Bc.Albína Modráková

kontakt : tel. 056 659 52 36 ,mobil.0905 370 417 , e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 Obec sa pri výbere miestnej dane a poplatku riadi zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobne stavebné odpady v platnom znení.

Výber miestnych daní a poplatkov podľa zákona zahŕňa :

1. Daň z nehnuteľnosti:

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov,daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.Sadzby dane sú uvedené v platnom Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach.Daňové priznanie je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane-obci do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia,v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane – obci skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností  nahlásiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Daň vyrúbi správca dane – obec rozhodnutím.

2.Daň za psa:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane – obci do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

3.Daň za užívanie verejného priestranstva :

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, dočasné umiestnenie stavebného materiálu a stavebného zariadenia, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií a umiestnenie skládky.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva obecnému úradu a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

4.Miestný poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Remetské Hámre. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a právnická osoba, ktorá podniká na území obce.
Sadzby poplatkov sú uvedené v platnom Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. 

5.Daň za predajné automaty,výherné a nevýherné hracie prístroje :

Sadzby poplatkov sú uvedené v platnom Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria