15. 07. 2022
   
Písmo

Zmluvy

Zmluvy

2022:

zverejnené dňa 23.6.2022

pdf button Zmluva o dielo zo 17.6.2022 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Remetské Hámre -RAVOZA s.r.o.

zverejnené dňa 13.5.2022

pdf button Zmluva o finančnom príspevku č.IROP-CLLD+RO26-512-006-008 - MAS

2021:

zverejnené dňa 3.12.2021:

pdf button Dohoda č.21/42/010/140 o pomoci v hmotnej núdzi -UPSVaR Michalovce

zverejnené dňa 25.11.2021:

pdf button Zmluva o dielo z 23.11.2021 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Remetské Hámre - RAVOZA s.r.o

zrušené z dôvodu nového výberového konania

zverejnené :  Potvrdenie o zverejnení

pdf button Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ACX3 - PPA

     zverejnené dňa 29.9.2021:

pdf button  Zmluva o dielo č.29092021 Obec Remetské Hámre-verejné osvetlenie,1.Etapa - TIPLUX s.r.o

zverejnené dňa 17.6.2021 :

pdf button Zmluva o dielo č.1/2021 Rekonštrukcia Obecného úradu Remetské Hámre -KALA-Woods, s.r.o.

zverejnené dňa 9.4.2021:

pdf button Kúpna zmluva -MELTALL s.r.o.

zverejnené dňa 8.4.2021:

pdf button Zmluva o dielo č.202103_62 o vypracovaní projektovej dokumentácie :Vila v Remetských Hámroch - BOSKOV s.r.o

zverejnené dňa 24.3.2021:

pdf button Zmluva o termínovanom úvere č.306/2021/UZ -VÚB,a.s.

zverejnené 29.3.2021

pdf button Dohoda č.424/2021/D o vyplňovacom práve k blankozmenke - VÚB,a.s.

2020:

pdf button Zmluva č.1110/2020 o poskytnutí regionálneho príspevku - MIRRaI SR 

pdf button Dohoda č. 20/42/010/131-UPSVaR Michalovce, o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č.417/2013 Z.z.

pdf button Dohoda č.20/42/012/102-UPSVaR Michalovce ,o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č.417/2013 Z.z.

pdf button Zmluva o dielo č.06/2020 - ŠVESTAV s.r.o. ,Remetské Hámre,vila(zdravotné stredisko)obnova havarijného stavu krovu a strechy

pdf button Zmluva o dielo č.03/2020-TAMALEX s.r.o , Výmena strechy a otvorových výplní v materskej škole obce

pdf button Zmluva o dielo č.022020 -TAMALEX s.r.o ,Rekonštrukcia vonkajšieho plášťa materskej školy v obci

2019:

pdf button Zmluva o dielo č.06/2019 -Rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hámre

pdf button Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena, Východoslovenská distribučná,a.s. -kúpa odčleneného pozemku pod trafostanicou a zriadenie vecného bremena podľa zákona č.251/2012 Z.z. o energetike  

pdf button Zmluva o dielo č.01/2019 -Rekonštrukcia strechy na budove materskej školy

     Foto prác rekonštrukcie MŠ

pdf button Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na účtovné obdobie 2018-2019

2018:

pdf button Zmluva č. 01/11/2018 - Oprava miestnych komunikácií -Figliarka

    Príloha k zmluve č.01/11/2018

 

2017:

pdf button Kúpna zmluva č. 161/2017 Eshop group s.r.o. -  kúpa techniky a prídavných zriadení na údržbu zelene a priestorov obce Remetské Hámre 

pdf button Zmluva o dielo č. 02/10/2017 NAJ-STAV s.r.o. - oprava miestnej komunikácie

Objednávka - spracovanie energet. certifikátu po realizácii stavby

Objednávka činnosti stavebného dozoru - zníženie energ. náročnosti budovy OÚ
Zmluva o dielo - zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ Remteské Hámre


2016:

Zmluva o spolupráci pri vybudovaní viacúčelovej optickej dátovej komunikačnej siete - LEKOS

 

2015:

Zmluva o dielo

Zmluva o spolupráci

 

2014:

Zmluva o výpožičke

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

 

 

 

 

 

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria